W naszej firmie Edison zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest bezpieczna archiwizacja dokumentów elektronicznych, dlatego oferujemy kompleksowe rozwiązania w tym właśnie zakresie

2019-07-19

Od momentu doręczenia decyzji co do zasady liczy się termin do jej zakwestionowania. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące tego, czym jest archiwizacja i jak archiwizować dokumenty. Prawidłowe archiwizowanie dokumentów stanowi gwarancję bezpieczeństwa. Określa ona zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin i związków międzygminnych. W naszej firmie Edison zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest bezpieczna archiwizacja dokumentów http://www.archidoc.pl/archiwizacja-papierowa.html elektronicznych, dlatego oferujemy kompleksowe rozwiązania w tym właśnie zakresie. Dedykowany system, którego wygląd i zasady działania są dostosowane do codziennej aktywności pracowników, stanowi wybawienie dla coraz większej ilości przedsiębiorstw i urzędów. Zbiory dokumentów księgowych należy przechowywać przez okres określony. System archiwizacji dokumentów może przyjmować różne formy – ważne, aby został dopasowany do profilu działalności firmy oraz spełniał swoje podstawowe funkcje. Zasady dotyczące przechowywania faktur elektronicznych, podobnie jak faktur papierowych, reguluje ustawa. Archiwizacja dokumentów jest inaczej zabezpieczeniem ważnych świadectw wieloletnich praktyk firmy, które niejednokrotnie okazują się użyteczne w dłuższej perspektywie. Niektóre z tych dokumentów wędrują do archiwów, gdzie są przechowywane tak długo, jak określają to poszczególne przepisy. Warto pamiętać, że elektroniczna archiwizacja dokumentów powinna również opierać się o regularne prowadzenie ich kopii zapasowych, aby w razie ich utraty można było uzyskać szybki dostęp do ich kopii. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przechowywania dokumentów elektronicznych przez internet! Pierwszym skojarzeniem są zazwyczaj archiwa pełne dokumentów i baz danych, które przez lata czekają na wykorzystanie lub utylizację. Każdy przedsiębiorca posiada obowiązek przechowywania danych dokumentów przez określony ustawowo czas, a wszelkie papiery stanowią dowód całokształtu aktywności firmy. Archiwizacja to kompleksowy proces obejmujący tworzenie, zabezpieczenia i klasyfikowanie dokumentów. Archiwizacja dokumentów wpływa na podwyższenie komfortu pracowników i tym samym standardów wykonywania obowiązków. Odcisku pieczęci nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt urzędu oraz na innych pismach wysyłanych z urzędu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W środowisku przedsiębiorców archiwizacja dokumentów całej firmy niezmienne pełni ważną rolę. Co do zasady późniejszy obieg akt między wydziałami odbywa się za pośrednictwem kancelarii lub poczty elektronicznej. Nie należy więc zwlekać i już warto rozważyć opcję wdrożenia właściwego systemu elektronicznego przepływu dokumentów do firmy. Okres przechowywania zbiorów dokumentów rozpoczyna się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą. Przepisy nie wskazują na to, w jakim formacie i jakiej formie powinna być prowadzona archiwizacja dokumentów. Co do zasady kancelaria upoważniona jest do otwierania wszystkich przesyłek.

@ Copyright 2018