REGULAMIN I WARUNKI

Tworząc konto w serwisie internetowym youyourself.pl i składając aplikację zgadzasz się, akceptujesz i wyrażasz zgodę, zgodnie z przepisami dyrektywy UE 95/46 / WE i lokalnego ustawodawstwa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku), że dane osobowe zawarte w Twojej aplikacji oraz Twoim CV będą przechowywane w bazach danych Genpact Poland Spółka z o.o. na całym świecie i będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do celów rekrutacyjnych.

Informacje dostarczone przez Ciebie

Wszelkie dane osobowe, które możesz przekazać Genpact Poland Spółka z o.o. poprzez tę stronę są chronione przez naszą politykę prywatności online związaną z tą witryną. Wszelkie takie informacje podawane przez użytkownika nie będą udostępniane osobom trzecim. Za pośrednictwem strony internetowej nie należy wysyłać żadnych informacji poufnych lub zastrzeżonych do Genpact. Zgadzasz się, że wszelkie informacje lub materiały, które Ty lub osoby działające w Twoim imieniu dostarczasz do Genpact NIE będą uznane za poufne lub zastrzeżone. Udzielając takich informacji lub materiałów do Genpact, przyznajesz firmie Genpact nieograniczoną, nieodwołalną, bez ograniczeń terytorialnych, nieodpłatną licencję na używanie, kopiowanie, wyświetlanie, publiczne wykorzystanie, przekazywanie i dystrybucję takich informacji i materiałów, i zgadzasz się, że Genpact może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje lub know-how, które dostarczyłeś Genpact.

Limitation of Damages

W żadnym wypadku Genpact nie odpowiada wobec żadnych osób ani podmiotów za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, przykładowe lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, związane lub wynikające z niniejszej strony internetowej lub korzystania z tej strony, lub jakiejkolwiek innej strony lub zasobu / informacji odwołanych, przywoływanych lub udostępnionych za pośrednictwem tej strony internetowej lub za użytkowanie, pobieranie lub dostęp do jakichkolwiek materiałów, informacji, produktów lub usług, w tym, bez ograniczeń, za utratę zysków, przerwę w działalności, utracone oszczędności lub utratę programów lub innych danych, nawet jeśli Genpact jest wyraźnie poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. To wyłączenie odpowiedzialności odnosi się do wszystkich przyczyn działania, czy na podstawie umowy, gwarancji, czynów niedozwolonych, czy innych podstaw prawnych. Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy. Genpact nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów ani wiarygodności wszelkich porad, opinii, oświadczeń lub innych informacji wyświetlanych lub rozpowszechnianych za pośrednictwem strony internetowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z jakiejkolwiek opinii, porad, wypowiedzi, protokołów, czy informacji odbywa się na własne ryzyko.

To wykluczenie oraz zaprzeczenie o odpowiedzialności odnosi się do wszystkich przyczyn działania, czy na podstawie umowy, gwarancji, czynów niedozwolonych, czy innych teorii prawnych.Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy. Genpact Poland Spółka z o.o. nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów ani wiarygodności wszelkich porad, opinii, oświadczeń lub innych informacji wyświetlanych lub rozpowszechnianych za pośrednictwem strony internetowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poleganie na jakiejkolwiek opinii, poradach, wypowiedziach, protokołach, czy informacjach są na własne ryzyko.

Twoje obowiązki podczas komunikacji z Genpact

Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się nie zamieszczać żadnych zniesławiających, zastraszających, obscenicznych, napastliwych lub w inny sposób bezprawnych lub niezgodnych z prawem informacji lub materiałów dowolnego rodzaju, w tym tekstów, grafiki, wideo, programów lub plików audio. Zamieszczenie takich materiałów z zamiarem popełnienia lub wspierania nielegalnego czynu jest surowo zabronione. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać materiałów, które nie są jego własnością, oryginalną pracą, lub które są plagiatem, lub materiałów, które są własności innych lub naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektulanej, w tym ze znaku towarowego, tajemnicę handlową, prywatność, lub dobra osobiste oraz zastrzeżone prawem.

Zmiany dotyczące strony internetowej oraz umowy

Genpact może, według własnego uznania, zakończyć, zmienić, dodać lub usunąć, zawiesić lub przerwać działanie każdego fragmentu na swojej stronie internetowej (w całości lub w części) w dowolnym czasie, w tym treść lub funkcjonalność. Genpact zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków mających zastosowanie do korzystania z serwisu internetowego. Genpact może wypowiedzieć pozwolenia, prawa i licencje podane powyżej, w takiej sytuacji użytkownik musi natychmiast zniszczyć wszystkie materiały. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia, które zostanie umieszczone na niniejszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z serwisu po wszelkich zmianach w niniejszej umowie, uznane zostanie za akceptację tych zmian. Genpact może również nałożyć ograniczenia na pewne funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp do części lub do całej strony internetowej bez powiadomienia lub zobowiązania.

Postanowienia końcowe

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia pomiędzy Genpact a Użytkownikami w zakresie korzystania z niniejszej strony internetowej. Jeśli z jakiegokolwiek powodu właściwy sąd uzna którekolwiek z postanowień niniejszej umowy lub jej części, za niewykonalne, postanowienie to zostanie zrealizowane w maksymalnym dopuszczalnym stopniu, zgodnie z duchem umowy, a pozostała część niniejszej Umowy pozostaje w mocy.